Truyện dịch
Thần thám (Update phần 110)
Thần thám (Update phần 6)
Mẹ là hiệu trưởng (Update phần 132)
Gái bán hoa (Update phần 78)
Con đường quan lộ (Update phần 232)